406989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
862
560
1422
400373
4184
20599
406989

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-06 15:01

กสร. เคาะ ประกาศด่วน ให้นายจ้างผ่อนผันการแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วยของลูกจ้าง

Post on 08 สิงหาคม 2564
by Phetchaburi

กสร. ประกาศขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วย เพื่อลดภาระของลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ หลังพบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มสูงขึ้น
     นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐมีมาตรการนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) การดูแลด้วยระบบชุมชน (Community Isolation) รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขอื่นๆ จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วย ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีประเด็นสำคัญคือ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์ต่อนายจ้างได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาป่วย หรืออาจให้ลูกจ้างชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อนายจ้างหรืออาจขอให้ใช้หลักฐานอื่นแทน เพื่อลดภาระของลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
     โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิการได้รับค่าจ้างระหว่างลา ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วย เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี หรืออาจตกลงกันให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในระหว่างลาแยกต่างหากจากสิทธิลาป่วยตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ โดยหากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546